Skip to content

Hoe ziet u de toekomst van het gebied rondom de A7 en N33?

Beschrijving

De gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en Veendam en de provincie Groningen werken samen aan één gezamenlijk plan voor het gebied rondom de A7/N33.

[Video over gebied rondom A7 en N33

Hieronder kunt u onder het tabblad 'Toelichting' in het kort lezen waar dit plan over gaat. Het schrijven van dit perspectief kan niet zonder u. Wij zijn daarom benieuwd naar uw mening en komen op deze manier (onder het tabblad 'Reageren') graag met u in gesprek. Daarnaast organiseren wij in januari 2022 inloopbijeenkomsten. Nadere informatie over data en locaties volgt.

Reageert u liever per mail of wilt u ons telefonisch spreken? Neem dan contact op met Petra Wetterauw (p.wetterauw@provinciegroningen.nl / 06 527 61 695 ).

Een sterke regio

We willen een sterke en aantrekkelijke gemeente en provincie zijn voor inwoners, ondernemers, agrariërs, organisaties, instellingen, toeristen en recreanten. Eigenlijk voor eenieder die woont, werkt, onderneemt of onze gemeente en provincie bezoekt. Dat willen we nu zijn, morgen, volgend jaar en ook over 15 jaar. Wat maakt onze gemeente en provincie nu aantrekkelijk en sterk? Daar hebben we als gemeenten en provincie gezamenlijk onderzoek naar gedaan en over gesproken met verschillende inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Dit is vertaald naar een eerste versie voor een ruimtelijk en economisch perspectief voor de A7/N33-regio. De uitkomst van deze gesprekken staat in twee rapporten:

 1. Marktanalyse A7/N33 (van Buck Consultants International (BCI)) (bekijk het volledige rapport - 4,64 MB)
 2. Ruimtelijk economisch perspectief A7/N33-regio (van H+N+S (HNS)) (bekijk het volledige rapport - 12,50 MB)

Wat is uw mening?

Het plan is een eerste aanzet, waarover wij nu graag de mening horen van zoveel mogelijk inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties. U hebt vast ideeën over hoe we ook in de toekomst met veel plezier in deze regio kunnen wonen, werken en recreëren.
Door te reageren kunt u ons vertellen wat u belangrijk vindt voor de omgeving waarin u woont en/of werkt.

Wat doen we met uw reactie?

Met uw reactie kijken we of en zo ja hoe we de eerste versie van het perspectief kunnen verbeteren. Alle reacties wegen mee in de verdere uitwerking en worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de betrokken gemeenten en Provinciale Staten. 
Reageer hier op de eerste versie van het perspectief.

Wilt u meer informatie? Hieronder kunt u in het kort lezen waar het perspectief over gaat.
 

Het perspectief in het kort

Als gemeenten en provincie werken wij samen aan één gezamenlijk plan voor de ontwikkeling van het gebied rondom de A7/N33. Het gaat om het gebied vanaf de stad Groningen in oostelijke richting, met plaatsen als Hoogezand, Veendam, Zuidbroek en Winschoten. 

Topografische kaart van het gebied rondom de A7 en N33

Basisideeën

De drie gemeenten en de provincie zien veel kansen om ervoor te zorgen dat er meer economische ontwikkeling en werkgelegenheid in dit gebied komt. De A7 en N33 zijn goede verbindingen. 

 

Daarvoor hebben we in beeld gebracht welke kansen er zijn voor huidige en nieuwe bedrijvigheid in dit gebied. Maar ook wat er moet gebeuren om de economische kansen te combineren met het behouden en misschien zelfs versterken van de mooie en karakteristieke kanten en plekken in het gebied. Daarbij gaat het zeker niet alleen om het kiezen van nieuwe plekken voor bedrijven en hoe we nieuwe ontwikkelingen het beste kunnen inpassen. Want de economische kansen zitten niet alleen op bedrijventerreinen, maar juist ook op de erven en in de dorpen en steden. Juist die kansen willen we ondersteunen en aanmoedigen. Er komt veel af op het gebied rondom de A7 en de N33, denk bijvoorbeeld aan opgaven op het gebied van energie, klimaat, leefbaarheid, landbouw, natuur, recreatie en toerisme en duurzaamheid. Om de uitdagingen aan te kunnen denken wij dat een aantal basisbeginselen/-ideeën van belang zijn voor de toekomst van het A7/N33-gebied. Met een goede balans tussen de kwaliteit van het landschap en economische ontwikkeling.

 

De eerste uitdaging gaat over dat we trots zijn op ons landschap en hoe we met alles dat er speelt ervoor kunnen zorgen dat we daar ook trots op kunnen blijven. Volgens ons moet er daarom ruimte zijn voor groen/blauwe structuren (zoals landschap, natuur, beplanting en water).

 

 

De tweede uitdaging gaat over de leefbaarheid, karakteristiek en herkenbaarheid in de dorpen en kernen; over gemeenschapszin. Het behouden en vergroten van de omgevingskwaliteit en diversiteit van erf, lint, dorp en stad vinden wij dan ook belangrijk.

 

 

 

De derde uitdaging is dat er al een hele economie zit in het gebied die ook een transitie door moet maken. Wij vinden het daarom belangrijk dat er ruimte wordt geboden aan bestaande/groeiende bedrijven. Het juiste bedrijf komt op de juiste plek en aanwezige ruimte voor bedrijven wordt optimaal benut. Zo liggen er ook uitdagingen op het gebied van herstructureren van bestaande bedrijventerreinen. 

 


​​​​​​

De vierde uitdaging speelt op (boven)regionaal niveau. Er liggen kansen voor het gebied voor de vestiging van nieuwe bedrijven. Bedrijven die grote kavels vragen en de economie in de regio kunnen versterken. Wij vinden het belangrijk om die bedrijven te faciliteren. 

 

 

 

Acht economische actielijnen

De A7/N33 regio is een diverse regio met kenmerken als een open landschap, een historische verwevenheid van landbouw en industrie, veel bedrijven in de maak- en procesindustrie, variatie in steden en kleine kernen, goede verbindingen (weg, water en spoor), natuur, water en recreatiemogelijkheden. Daarnaast ligt de regio centraal in de nationale energie infrastructuur. Er zijn kansen voor economische ontwikkeling en er is ook al veel om trots op te zijn en op voort te bouwen.

Een deskundig bureau heeft voor ons een marktanalyse gedaan en acht economische actielijnen voor het gebied beschreven. Voor deze actielijnen is gebruik gemaakt van (data)analyses, beleidsdoelstellingen van gemeenten en provincie, gesprekken met bedrijven en workshops met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Met deze actielijnen willen we versterken wat er is en zorgvuldig besluiten wat de juiste plek is voor nieuwe ontwikkelingen.

Het gaat om de volgende actielijnen:

 1. Combineren van wonen en werken in woonkernen.
 2. Kringloopbouw als duurzame toekomst.
 3. Stimuleren van woningbouw.
 4. Toerisme en leisure (recreatie) als stimulering van de lokale economie.
 5. Bestaande bedrijventerreinen (gedeeltelijk) opnieuw ontwikkelen.
 6. De toepassing van duurzame energie in productieprocessen.
 7. De aanleg van duurzame industriële energiehubs stimuleren. 
 8. Vestiging van nieuwe grootschalige bedrijven.

Voor een uitgebreide toelichting op deze actielijnen verwijzen wij naar het hele rapport.

Ontwikkeling tot 2040: drie manieren

Wij denken dat het gebied zich tussen nu en 2040 op drie manieren verder kan ontwikkelen. Dat hebben we bepaald op basis van de kwaliteiten van het gebied, de basisideeën en de economische actielijnen. De bedoeling is dat ontwikkelingen in het landschap, de leefomgeving en de bedrijfslocaties elkaar - waar mogelijk - versterken. Zodat we maximaal investeren in de leefbaarheid en de vitaliteit van het gebied. Deze drie manieren (strategieën) staan uitgewerkt in het 'Ruimtelijk economisch perspectief A7-N33 regio'. Dit plan is de basis voor gemeenten, provincie en andere betrokken partijen om de wensen en plannen voor het gebied samen uit te voeren.

In het kort gaat het om een groenblauwe, rode en paarse strategie, die in samenhang moeten worden bekeken.

Groenblauwe strategie

De groenblauwe strategie gaat over het behouden en waar mogelijk versterken van de eigenschappen van het landschap.

Denk aan:

 • de groene ruimtes in de strook van de A7
 • plekken waar het landschap kan worden hersteld en/of behouden
 • dat de (kringloop)landbouw de ruimte krijgt als drager van het open landschap

Rode strategie

De rode strategie gaat over ontwikkelingsmogelijkheden voor het combineren van wonen en werken op de erven, in dorpen en steden (rood).

Denk aan:

 • Het gebruiken van vrijkomende agrarische erven als economische broedplaatsen
 • Het veranderen en verbeteren van verouderde bedrijventerreinen, die dicht op de woonwijken liggen
 • Het verder ontwikkelen van stations- en centrumlocaties

Paarse strategie

De paarse strategie gaat over het maken van een regionaal ruimtelijk beleid voor bedrijventerreinen.

Denk aan:

 • Bestaande bedrijventerreinen opnieuw inrichten
 • Benutten restruimte op bestaande bedrijventerreinen
 • Het versterken en uitbreiden van vier industrie-energieknooppunten
 • Het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen voor bedrijven van 3 tot 10 hectare
 • Een onderzoek starten naar een plek en draagvlak in het gebied voor één of meer nieuwe bedrijven die kavels vragen van meer dan 20 hectare

Reageren

Reageer hier op het perspectief.

Reageert u liever per mail of wilt u ons telefonisch spreken? Neem dan contact op met Petra Wetterauw (p.wetterauw@provinciegroningen.nl / 06 527 61 695)